Written by 15:39 Choroby

Jak zorganizować transport osobie obłożnie chorej? Zasady transportu chorych, transportu medycznego

Osoby obłożnie chore często przebywają w szpitalach lub hospicjach, jednak wiele z nich znajduje się pod opieką najbliższych we własnym domu. Niestety ze względu na stan swojego zdrowia nie mają one możliwości przemieszczać się zwykłymi środkami transportu, takimi jak samochody osobowe, czy komunikacja miejska. Z tego względu ludzie dotknięci bardzo ciężkimi chorobami mogą korzystać ze specjalnych form transportu, dostosowanych do ich potrzeb. Jak zorganizować taki transport? Na jakich zasadach powinien się on odbyć?

Zasady transportu pacjentów

Niezwykle istotną kwestią jest to, że konieczne jest wyeliminowanie możliwości powstania wtórnych obrażeń związanych z transportem chorego. Do bezpiecznego przewożenia chorych niezbędny jest odpowiedni sprzęt, w tym stoły transportowe, czy wózki do transportu chorych, które podejrzysz na www.innow.pl. Kolejną sprawą, której należy poświęcić szczególną uwagę, jest bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu. Przed przewiezieniem chorego należy przeprowadzić szereg badań, w tym drożność dróg oddechowych, prawidłowe unieruchomienie kręgosłupa szyjnego, czy stan wkłuć dożylnych. Chorych można transportować w pozycji siedzącej lub bocznej. Konieczne jest zabezpieczenie ich pasami.

Kiedy konieczny jest transport sanitarny?

Tak jak już wspomnieliśmy, transport sanitarny dotyczy osób obłożnie chorych, ale nie tylko. Specjalny sposób transportu ma również miejsce w przypadku osób, które zachorowały w czasie wakacji lub doznały ciężkich urazów poza miejscem zamieszkania. Osobom ubezpieczonym przysługuje bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego, jeśli wystąpiła konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym lub nastąpiła dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia. Inną przesłanką może być potrzeba zachowania ciągłości leczenia. W tego typu sytuacjach możliwy jest przejazd do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

O konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce medycznej decyduje lekarz specjalista lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub jest zatrudniony w placówce mającej zawarty kontrakt z NFZ. Transport sanitarny możliwy jest również w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zorganizować transport osobie obłożnie chorej?

Prawo do wezwania pogotowia ratunkowego ma opiekun osoby obłożnie chorej w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie życia lub nastąpiło nagłe pogorszenie się jej stanu zdrowia. W przypadku, gdy chory znajduje się w szpitalu, przejazd transportem sanitarnym organizuje personel medyczny. Ważną informacją dla opiekunów osób obłożnie chorych jest to, że mają one możliwość towarzyszenia choremu podczas przejazdu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konieczne jest wykonanie zabiegów medycznych w czasie trwania transportu.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Close